Diensten

Accommodatiebeleid

Sportaccommodaties zijn dure voorzieningen. Daarom is het zaak om vooraf goed na te denken over de manier waarop de accommodaties ingezet gaan worden. Sirha Sportmanagement en advies vertaalt de ambitie van de gemeente op het gebied van leefbaarheid voor haar inwoners, vaak al gevat in een integraal accommodatiebeleid, in een visie op sportvoorzieningen en het benodigd aanbod en niveau van de sportvoorzieningen.

Behoefte- en haalbaarheidsonderzoek

Sportverenigingen streven naar een zo goed mogelijk aanbod voor hun leden. Daarbij hoort een streven naar een maximale beschikbaarheid van een accommodatie. De eigenaar van een accommodatie streeft naar een zo doelmatig mogelijke exploitatie, zodat de kosten in de hand gehouden kunnen worden.

Sirha Sportmanagement en advies brengt de concrete behoefte van de vereniging(en) zo goed mogelijk in beeld, zodat de vraag naar accommodatie helder is. Toekomstige ontwikkelingen worden daarbij in de behoefte meegenomen, zodat het accommodatieaanbod ook kan worden aangepast op een groeiende of dalende behoefte. De accommodatiebehoefte wordt vervolgens vertaald in een haalbaar aanbod, dat enerzijds beantwoord aan de behoefte van de verenigingen maar anderzijds ook de exploitatiekosten minimaliseert.

Opstellen Programma van eisen

Sportbeoefening vraagt om specifieke accommodaties, die voldoen aan de eisen die door de sport worden gesteld.

Sirha Sportmanagement en advies stelt op basis van sport specifieke normen én de behoefte van (potentiële) gebruikers een programma van eisen op waarmee de accommodatie effectief en doelmatig kan worden ingezet bij de uitoefening van de verschillende sportactiviteiten die er zullen gaan plaatsvinden.

Advies beheer en exploitatie

Sportaccommodaties moeten niet alleen gebouwd worden, maar ook efficiënt geëxploiteerd kunnen worden. Niet altijd is te voorzien hoe de exploitatie en het benodigde beheer zich zullen ontwikkelen: veranderende vraag of regelgeving zorgt ervoor dat tussentijdse evaluatie en bijsturing noodzakelijk is.

Sirha Sportmanagement en advies licht de exploitatie en het beheer van de accommodatie door en adviseert de betrokkenen over de wijze waarop deze binnen de aanwezige kaders zo doelmatig mogelijk ingezet kan worden.

Deskundigheidsbevordering

Sportaccommodaties worden steeds vaker beheerd door sportverenigingen. Een efficiënt beheer van een sportaccommodatie vraagt de nodige deskundigheid, die niet in alle gevallen binnen het vrijwilligersbestand van de vereniging voorhanden is.

Sirha Sportmanagement en advies verzorgt trainingen en seminars voor vrijwilligers die te maken hebben met het beheer van de accommodatie, zodat zij zich de benodigde kennis en vaardigheden eigen kunnen maken om hun accommodatie doelmatig te exploiteren. Diverse thema’s komen daarbij aan bod, zoals verenigingsbeleid, werving en behoud van leden, vrijwilligersbeleid en sponsorbeleid.

Procesbegeleiding

De bouw of renovatie van een sportaccommodatie kan worden gezien als een project dat binnen bepaalde kaders (tijd, budget) uitgevoerd dient te worden. Het betreft vaak een langdurig en complex proces, omdat vele partijen betrokken zijn bij de bouw van een sportaccommodatie.

Elke partij heeft daarbij zijn eigen belang: de eigenaar wil tegen zo laag mogelijke kosten een accommodatie realiseren, de exploitant wil de accommodatie zo efficiënt mogelijk kunnen beheren om de kosten binnen de perken te houden en de gebruikers willen een accommodatie waar zij hun activiteiten op een goede manier kunnen uitvoeren. Al deze betrokken organisaties hebben een gezamenlijk belang en moeten komen tot gezamenlijke doelstellingen, zodat er een accommodatie wordt gerealiseerd waarmee alle belanghebbenden hun doelstellingen op een zo goed mogelijke manier kunnen realiseren.

Sirha Sportmanagement en advies begeleidt het proces om te komen tot een plan van aanpak voor de realisatie van het project en zorgt ervoor dat alle partijen zich bewust zijn van elkaars belang en betrokken worden bij het tot stand komen van de accommodatie. 

Ontworpen door MARIANYDESIGN.